02-237 Warszawa ul. Instalatorów 7
tel.: (0 22) 868 45 33
biuro@rocklin.pl
sprzedaz@nuvatherm.eu

O firmie ROCKLIN


Ociepla?, czy nie ociepla?? Oto jest pytanie.


Mieszkamy w domach zbudowanych w wieku XX, wykonanych zgodnie z ówcze?nie panuj?cymi trendami i mo?liwo?ciami: mury z pustaka, pe?nej ceg?y. Wi?kszo?? osiedli to wielkomiejska p?yta, strop z betonu, gdzie powszechnie "królowa?y " niesterowalne systemy ogrzewania (piece na w?giel i zrycza?towane CO), rol? pseudo automatyki stabilizuj?cej temperatur? w pokoju pe?ni?a akumulacja masywnej ?ciany. Okna w 100% by?y mocno nieszczelne, co powodowa?o, ?e wilgotno?? zim?, nie przekracza?a 25%.

Sytuacja zmieni?a si?, a my szukamy oszcz?dno?ci. Od kilku lat inwestujemy w nasz dom: wymieniamy okna, centralne z nowymi grzejnikami i g?owicami termostatycznymi, piec. Stosujemy nowoczesne rozwi?zania: wentylacj? z odzyskiem, kolektory s?oneczne, pompy ciep?a.

Wszystko to jednak nie wystarcza, aby wysi?ki nasze nie posz?y na marne, a dzie?o by?o zrealizowane w ca?o?ci. Pozostaje Nam ociepli? budynek z zewn?trz, zabezpieczy? go przed nadmiernymi stratami ciep?a i dzia?aniem czynników atmosferycznych: jak mróz, ?nieg, deszcz. Jest to równie? doskona?y sposób na now?, kolorow? i estetyczn? elewacj?.

Najpopularniejsz? technologi? ocieplania budynków jest metoda BSO, czyli bezspoinowy system ociepleń. Metoda ta polega na przymocowaniu materia?u termoizolacyjnego (we?na mineralna, styropian) do ?ciany za pomoc? kleju i ??cznikówmechanicznych, wykonaniu na powierzchni p?yt izolacyjnych warstwy zbroj?cej z siatk? z w?ókna szklanego oraz na wykonaniu warstwy zewn?trznej tynku cienkowarstwowego.

jordanpascher